ข่าวสารและโปรโมชั่น

บริษัทศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุน งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน

อัพเดทเมื่อ : 30 ธ.ค. 2558
เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2558 คุณธิดา  แก้วบุตตา กรรมการบริษัท  
บริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)  นำทีมคณะกรรมการบริษัท  
ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ร่วมทำกิจกรรม (CSR)
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม และ ฟื้นฟูโรงเรียน ที่อาคารเรียน 
โดยมี คุณธิดา  แก้วบุตตา เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้  
ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท (CSR)
เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต? การศึกษา ที่ดีขึ้น